16 maart 2020

Verwerkersovereenkomst

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, waarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is komen te vervallen. Met de inwerkingtreding van de AVG worden de regels omtrent privacy aangescherpt. Het doel van de privacywetgeving is om de rechten van de personen van wie de gegevens verwerkt worden te waarborgen.

  De verantwoordelijke (uw bedrijf)
  Hierna te noemen “de verantwoordelijke”

  De verwerker

  ERCON contactlenzen en consultancy B.V.
  Afrikaweg 51
  9407 TP ASSEN
  Contactpersoon : H.J.Smidt
  Telefoon : 0592 405000
  Email : esmidt@erconctl.nl

  Hierna te noemen: “de verwerker”

  Omschrijving

  De verantwoordelijke heeft persoonsgegevens in bewaring die met toestemming zijn verkregen van de klant die eigenaar is van de gegevens. Alleen die gegevens worden gedeeld met de verwerker die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht van de verantwoordelijke.

  De verwerker heeft de volgende opdracht van de verantwoordelijke:
  • Het leveren van contactlenzen in de gevraagde uitvoering en sterkte.
  • Eventueel directe levering aan het adres van de klant
  De volgende persoonsgegevens zijn hiervoor van belang
  1. De naam ter referentie
  2. De sterkte en uitvoering van de contactlen(s)-(zen)
  3. NAW gegevens indien sprake is van levering direct aan huis

  Overeengekomen is dat beide partijen kennis hebben genomen van de AVG en de rechten en plichten daaruit voortvloeiend. De volgende zaken zijn hierbij overeengekomen met betrekking tot de verwerker:

  • De verwerker en diegenen die werkzaam zijn bij de verwerker verplichten zich tot geheimhouding van persoonsgegevens van klanten.
  • De persoonsgegevens worden door de verwerker beveiligd dmv technische en organisatorische maatregelen.
  • Persoonsgegevens worden enkel bewerkt voor het vastgestelde doel.
  • Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard door verwerker.
  • Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.
  • In het geval van data lek bij verwerker stelt deze de verantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte zodat deze kan inschatten of er een melding gedaan dient te worden aan AP of betrokkenen. Instructies voortkomend uit het onderzoek naar het lek zullen door verwerker zo snel en goed mogelijk worden uitgevoerd.
  • De looptijd van deze overeenkomst geldt zolang er een overeenkomst bestaat tussen verwerker en verantwoordelijke.
  • Bij beëindiging van een overeenkomst vervalt de verwerkingsovereenkomst en vernietigt verwerker de persoonsgegevens voor zover overige wettelijke bepalingen dit toelaten.
  • De verwerker dient alle relevante informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan verantwoordelijke indien nodig en inspecties en audits toestaan geïnitieerd. door verantwoordelijke voor zover de wet dit toelaat.
  • Aansprakelijkheid van de verwerker beperkt zich tot directe schade veroorzaakt door verwerker.
  • Een contract tussen verwerker en sub-verwerker zal dezelfde bepalingen hebben als de bepalingen in dit contract.

  Verantwoordelijke

  Datum:

  Handtekening

  U kunt het vak hieronder gebruiken om uw handtekening te plaatsen.

  Verwerker

  Plaats:

  Naam:

  Datum:

  Handtekening (Ercon)

  U krijg een kopie van het formulier met daarin de handtekening

  PRIJZEN & MOGELIJKHEDEN
  Vul hiernaast uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.